Cristian Mungiu román filmrendező Berlinben


Az idén hu­sza­dik al­ka­lom­mal ad­ták át az Eu­ró­pai Film­aka­dé­mia dí­ja­it  de­cem­ber 1-jén Ber­lin­ben.

Negy­ven­két já­ték­fil­met ne­vez­tek az Eu­ró­pai Film­aka­dé­mia dí­já­ra. Az al­ko­tá­sok kö­zül az aka­dé­mia ezer­nyolc­száz tag­ja vá­lasz­tot­ta ki a ti­zen­öt ka­te­gó­ria je­lölt­je­it. A já­ték­fil­mek kö­zött A ki­rály­nő és Az utol­só skót ki­rály mel­lett ver­seny­ben vol­tak olyan fil­mek is, mint a cannes­-i Arany Pál­más Négy hó­nap, há­rom hét és két nap cí­mű, Cristian Mungiu ren­dez­te ro­mán film, va­la­mint a tö­rök szár­ma­zá­sú né­met ren­de­ző, Fatih Akin A má­sik ol­da­lon cí­mű film­je. Ver­seny­zett az Edith Piaf éle­té­ről ké­szült Piaf (La Môme / La Vie en Rose), il­let­ve Marjane Satrapi és Vincent Paronnaud ani­má­ci­ós film­je, a Persepolis.

A fő kategóriák díjazottjai:

Európai film 2007
4 hónap, 3 hét, 2 nap (4 lunmi, 3 saptamini si 2 zile– Románia, Cristian Mungiu)

Európai rendező 2007
Cristian Mungiu – 4 hónap, 3 hét és 2 nap (4 luni, 3 saptamini si 2 zile)

Európai színésznő 2007
Helen Mirren - A királynő (The Quenn)

Európai színész 2007
Sasson Gabai – A zenekar látogatása (The Band's Visit)(Bikur Hatizmoret)

Európai forgatókkönyvíró 2007
Fatih Akin - A másik oldalon (Auf der Anderen Seite)

Európai operatőr 2007
Frank Greibe - Parfüm: Egy gyilkos története (Das Parfüm. – Die Geschichte eines

Európai Filmakadémia Prix D'Excellence 2007
Uli Hanisch, díszlet  - Egy gyilkos története (Das Parfüm. – Die Geschichte eines Mörders)

Európai zeneszerző 2007
Alexandre Desplat - A királynő (The Queen)

Életműdíjat kapott a legendás francia filmrendező, Jean-Luc Godard. 

1988-ban alapított Európai Filmakadémia első elnöke Ingmar Bergman filmrendező volt, ma már 1800 hivatásos filmkészítőt a tagja, akiknek közös célja, hogy támogassák az európai filmkultúrát.

Részletek: www.europeanfilmacademy.orgKapcsolódó