Új magyar taggal bővült az Európai Filmakadémia (EFA) Igazgató Tanácsa


A testület új tagjai közé választották Kántor László magyar filmproducert. 

A ko­lozs­vá­ri szár­ma­zá­sú alkotó több ma­gyar film (Tor­zók, Sze­zon, Fény hull ar­cod­ra, Dal­las Pashamende) és nem­zet­kö­zi kop­ro­duk­ció pro­du­ce­re volt, de ren­de­ző­ként és ope­ra­tőr­ként is dol­go­zott. Leg­utób­bi pro­duk­ci­ó­ja Dettre Gá­bor film­je, a Tab­ló. Az Új Bu­da­pest Film­stú­dió ve­ze­tő­je­ként Kán­tor Lász­ló részt vett a több­szö­rös fesz­ti­vál­dí­jas A csap­da cí­mű, Srdjan Golubovic ál­tal ren­de­zett szerb–német–magyar film­drá­ma gyár­tá­sá­ban is.

Az eu­ró­pai film­mű­vé­szet fenn­tar­tá­sá­ért és nép­sze­rű­sí­té­sé­ért Ing­mar Bergman és Wim Wenders ál­tal 1988-ban lét­re­ho­zott aka­dé­mia új­ra­vá­lasz­tott ti­zen­egy ta­gú Igaz­ga­tó Ta­ná­csá­ban je­len van Sza­bó Ist­ván is, mint ala­pí­tó tag.

Részletek: www.magyar.film.hu, www.europeanfilmacademy.orgKapcsolódó