Japán és portugál díj a Maestronak


Kawasakiban fődíjat, a portugál Evorában megrendezett rövidfilm versenyen közönségdíjat nyert M. Tóth Géza 3D animációja a Maestro.

A fil­met ed­dig kö­zel száz fesz­ti­vá­lon lát­hat­ta a nagy­vi­lág, és több mint húsz ran­gos nem­zet­kö­zi dí­jat ka­pott. M. Tóth Gé­za ta­valy Os­car-díj­ra je­lölt al­ko­tá­sa a fő­dí­jat nyer­te el a Ka­wa­sa­ki­ban no­vem­ber 20-án vé­get ért di­gi­tá­lis rövidfilmszemlén. Né­hány nap­pal ké­sőbb, no­vem­ber 24-én a por­tu­gá­li­ai Évorában meg­ren­de­zett film­ver­seny kö­zön­ség­dí­ját kap­ta meg.

M. Tóth Gé­za je­len­leg Er­go cí­mű új ani­má­ci­ó­ján dol­go­zik.

Forrás: www.filmunio.hu


Kapcsolódó