Nagyjátékfilm, Kísérleti, Dokumentumfilm, Kisjátékfilm


MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál

Nemzetközi

Monostori erőd, Komárom, Magyarország

2019. április 30. – 2019. május 04.

2019. január 31.

MEDIAWAVE Alapítvány

Hartyándi Jenő

A szer­ve­zők olyan al­ko­tók je­lent­ke­zé­sét vár­ják, akik di­va­tok­tól füg­get­len, egyé­ni úton jár­nak, akik szá­má­ra a tech­ni­ka nem cél, ha­nem esz­köz, és akik ön­tör­vé­nyű film­nyel­vet akar­nak te­rem­te­ni.

Előzsűri dönt a be­ér­ke­zett film- és videónevezéseknek a ka­te­gó­ri­ák­tól füg­get­len ver­seny­prog­ram­ban va­ló rész­vé­te­lé­ről. A nem­zet­kö­zi zsű­ri a prog­ram film­je­it meg­te­kint­ve a ne­ve­zé­si ka­te­gó­ri­ák­tól füg­get­len fő­dí­jat, ka­te­gó­ria­dí­ja­kat és mi­nő­sí­tő dí­ja­kat ad ki (töb­bek közt a ka­te­gó­ri­ák­tól füg­get­len leg­jobb if­jú­sá­gi film, a leg­jobb ope­ra­tőr, a leg­jobb szí­né­szi tel­je­sít­mény dí­ját). Az if­jú­sá­gi ka­te­gó­ria film­je­it kü­lön – fi­a­tal szak­em­be­rek­ből ál­ló – zsű­ri ér­té­ke­li.

Az idei év gondolatébresztő tematikája: a rítus. 

Nevezni a fesztivál honlapján lehet 2019. január 10-ig. Sem terjedelmi, sem műfaji megkötés 

Versenykategóriák

  • ÁLTALÁNOS a játékfilmeken kívül nevezhető bármilyen film műfaji megjelöléssel (kisjátékfilm, dokumentumfilm, animáció és kísérleti film). Ha köztes műfajról van szó, jelölhető több műfaj is.
  • KISEBBSÉGI  - azon filmek, amelyek valamely szempontból a kis népek és egyéb kisebbségek (etnikai, életmódbeli, szexuális, stb.) problémáival foglalkoznak.
  • “PORLEPTE DOBOZOK” - a történelem vihara által elsodort filmek, amelyek gazdasági, elszigeteltségbeli vagy politikai oknál fogva nem, vagy csak helyi szinten kerülhettek nagyobb közönség elé, vagy néhány vetítés után dobozba kerültek.
  • ZENEI ÉS TÁNCFILMEK - olyan filmeket, amelyek a jazz, az improvizatív zene, a kortárs és archaikus népzene világát mutatják be, továbbá táncra és mozgásra alapuló filmeket, legyenek azok dokumentum vagy fikció alapúak.
  • “ÚTON / ON THE ROAD” ONLINE FILMFESZTIVÁL - olyan filmek amelyek a klasszikus fimfesztivál formán kívül, online formában, behatárolt ideig (2019.03.01.-04.30.) megtekinthetők és a közönség által szavazhatók (2019.03.31.) lesznek az “együttlét” weboldalán.