Filmalkotó

Sigourney Weaver

Susan Ale­xand­ra Weaver 1949. ok­tó­ber 8-án szü­le­tett New York­ban. Ap­ja te­le­ví­zi­ós pro­du­cer, any­ja brit szí­nész­nő volt, a csa­lád gyak­ran köl­tö­zött. 1961-ben Sigourney el­kezd­te ta­nul­má­nya­it a Brearly Girls Academy-ben, ké­sőbb egy má­sik, Chap­lin­­­ről el­ne­ve­zett ma­gán­is­ko­lá­ban ta­nult to­vább. Két év­vel ké­sőbb ne­vét Sigourneyre vál­toz­tat­ta, és a di­ák­szín­ját­szó kö­rök­ben kez­dett ki­tűn­ni. A gim­ná­zi­um után né­hány hó­na­pot ez iz­ra­e­li kibucban töl­tött. 1969-ben an­gol iro­da­lom szak­ra fel­vé­te­li­zett a Stanford Egye­tem­re, 1971-ben pe­dig a Yale Egye­tem drá­ma­ta­go­za­tá­ra irat­ko­zott be. Ta­ná­rai el­uta­sí­tot­ták át­la­gos­nál ma­ga­sabb (180 cm) al­ka­ta mi­att, fő­képp pros­ti­tu­ált- és öreg­asszony­sze­re­pe­ket osz­tot­tak rá. Szín­ház­ban 1973-ban de­bü­tált a Watergate Classics cí­mű da­rab­ban. A het­ve­nes évek­ben ki­sebb té­vé­sze­re­pek­ben tűnt fel, az át­tö­rést és a vi­lág­hír­ne­vet az Alien so­ro­zat hoz­ta meg szá­má­ra.

Szereplő, Producer

Sigourney Weaver filmjei