Ki a kedvenc Sherlock Holmes-od?

Ki a kedvenc Sherlock Holmes-od?